تأثیر چک در وجه حامل بر پولشویی و رفع چالش‌های آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم اباد

2 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد، خرم‌آباد

3 دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

10.22055/ajkrl.2020.31096.1045

چکیده

به طور کلی پولشویی عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر دادن هویت عواید نامشروع، به طوری که وانمود شود که از منابع قانونی سرچشمه گرفته‌اند. امروزه ارتکاب جرم به یک صنعت و تجارت تبدیل شده است، به گونه‌های که درآمد برخی از سازمآن‌ها، از درآمد بسیاری از کشورهای جهان بیشتر است. به همین دلیل، بیشتر مجرمان در سطح جهان، دارای انگیزه‌های مالی هستند. پولشویی یکی از جرائم مالی سازماندهی‌شده است که طی آن، مبدأ و مشخصات پول‌های نامشروع حاصل از معاملات غیر قانونی مانند فعالیت‌های تروریستی، تجارت اسلحه و مواد مخدر و فسادهای نظایر آن دارای ابهام است و مجاری ورود و خروج پول به گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌شود که صورت قانونی به خود می‌گیرد. یکی از راه‌هایی که موجب تسهیل پولشویی در نظام اقتصادی ایران گردیده، چک بانکی است. در این زمینه قانونگذار کوشیده است با اصلاحاتی همچون ممنوعیت صدور چک‌های در وجه حامل و لزوم ثبت و امکان رهگیری آن در سیستم بانکی، عملاً مجاری پولشویی و سوء استفاده از قانون سابق را مسدود نماید، در این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است به جزئیات و مسائل چک و پولشویی پرداخته و در نهایت جمع‌بندی و نتیجه‌گیری در خصوص مباحث مطروحه، صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assistant Professor of Private Law, Islamic Azad University, Khorram Abad Branch, Khorram Abad, Iran

نویسندگان [English]

  • mehdi tavakoly 1
  • jamshid merzaei 2
  • khalil farokhshahei 3
1 Phd Student in Private Law, Islamic Azad University, Khorram Abad Branch, Khorram Abad, Iran
2 Assistant Professor of Private Law, Islamic Azad University, Khorram Abad Branch, Khorram Abad, Iran
3 M.A. in Private Law, Islamic Azad University, Kermanshah Branch, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

In general, money laundering is the form of any act or act of action to hide or change the identity of illicit earnings as it pretends to originate from legal sources. Today, crime has become a business and trade, so that some organizations income is more than the income of many countries in the world. For this reason, most criminals worldwide have financial incentives. Money laundering is a form of financial crime, in which the origin and characteristics of illicit transactions such as terrorist acts, human trade, arms trade, and corruption of others are ambiguous, and the entry and exit streams are planned in such a way that the legal form becomes legitimate. One of the ways that facilitate money laundering in Iran's economic system is bank check. In this regard, the legislator has tried to block reforms such as the prohibition of issuing clearance in the form of registration and the necessity of registration and the possibility of recording it in the banking system, in practice with the descriptive- analytical method, in detail and the conclusion and conclusion about the aforementioned discussion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Checks
  • Money laundering
  • Economic crimes
  • Crime prevention