اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حسین آقایی جنت مکان

حقوق جزا دانشیار گروه حقوق، دانشگاه شهیدچمران اهواز

ajkrl@scu.ac.ir
housein_aghaeiyahoo.com
06133362576

سردبیر

پژمان محمدی

حقوق خصوصی استاد گروه حقوق خصوصی، دانشگاه شهیدچمران اهواز

ajkrl@scu.ac.ir
mehryar1381yahoo.com
06133362576

اعضای هیات تحریریه

سیدمحمود مصطفوی کاشانی

حقوق خصوصی استاد گروه حقوق دانشگاه شهیدبهشتی تهران

m-kashanisbu.ac.ir
021-29903149

محمدعلی اردبیلی

جرم شناسی و علوم جزا استاد گروه حقوق دانشگاه شهیدبهشتی تهران

m-ardebilisbu.ac.ir
021-29903161

حمید ابهری

حقوق خصوصی استاد گروه حقوق، دانشگاه مازندران

hamid.abharygmail.com

نسرین مهرا

حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران

n-mehrasbu.ac.ir
021-22431755

علی حسین نجفی ابرند آبادی

حقوق جزا و جرم شناسی استاد گروه حقوق دانشگاه بهشتی تهران

ahnuasyahoo.com

نورمحمد نوروزی

روابط بین الملل استادیار، دانشگاه شهید چمران اهواز

nowruzi398gmail.com

غلامحسن مزارعی

حقوق عمومی استادیار، دانشگاه شهید چمران اهواز

hasan.mazareigmail.com

یزداله طاهری نسب

جرم شناسی و علوم جزا استادیار، دانشگاه شهید چمران اهواز

sy.taherinasabgmail.com

حسین شریفی طرازکوهی

حقوق دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)

hsharifityahoo.com

کارشناس نشریه

الهام فرهادی راد

کارشناسی زبان انگلیسی کارشناس دفتر مجله دانش و پژوهش حقوقی دانشگاه شهید چمران اهواز

ajkrl@scu.ac.ir
knowledgeoflawscu.ac.ir
06133362576