درباره نشریه

مجله دانش و پژوهش حقوقی به همت دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان دانشگاه مادر در استان خوزستان و استان های مجاور و با همراهی انجمن ایرانی حقوق جزا، در سال 1390 فعالیت خود را آغاز نموده است. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملی و بین المللی با تمرکز بر مباحث پیش روی رشته حقوق ایجاد شده است.