تماس با ما

وبسایت: ajkrl@scu.ac.ir

پست الکترونیکی:  knowledgeoflaw@scu.ac.ir

نشانی پستی: خوزستان، اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دفتر مجله دانش و پژوهش حقوقی. تلفن: 33362576-061 

نمابر: 33337411-061


CAPTCHA Image