راهنمای نویسندگان

راهنمای تنظیم مقاله در دو فصلنامه ­­­­­­­­­­­­ی دانش و پژوهش حقوقی

 

1- مقاله‌ی تایپ شده با استفاده از word 2003, 2007, 2010، با قلم B Lotus و با اندازه فونت 13 حتی‌الامکان از 20 صفحه A4 تجاوز نکند، در سامانه‌ی ajkrl@scu.ac.ir بارگذاری شود و یک نسخه از آن به همراه سی دی به ایمیل knowledgeoflaw@scu.ac.ir دفتر مجله ارسال شود.

 2- ساختار مقاله به صورت زیر تنظیم شود:

 2-1- عنوان مقاله با ذکر نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان در زیر آن.

2-2- مشخصات نویسنده یا نویسندگان شامل نام و نام خانوادگی، سمت، محل خدمت، عنوان و رتبه‌ی علمی، تاریخ و محل انجام تحقیق، آدرس، پست الکترونیکی و شماره‌ی تماس بر روی یک صفحه‌ی جدا بدون شماره نوشته و ارسال گردد.

 2-3- چکیده‌ی مقاله:شامل موضوع، چارچوب نظری، روش‌شناسی تحقیق و نتایج مقاله به صورت فشرده بین 100 تا 150 کلمه (10 تا 15 سطر) و سپس واژه‌های کلیدی به زبان فارسی.

 2-4- مقدمه: شامل تعریف موضوع، طرح مسئله و بیان اهداف.

 2-5- بدنه اصلی شامل فصول، بحث ها و مباحث

 2-6- نتیجه‌گیری

 2-7- یادداشت­ها و پیوست‌ها (در صورت لزوم)

 2-8- فهرست منابع فارسی و انگلیسی در انتهای کار

 2-9- خلاصه‌ای از سوابق علایق آموزشی و پژوهشی نویسنده، نام دانشگاه یا مؤسسه‌ی وابسته، پست الکترونیکی.

 2-10- چکیده‌ی انگلیسی همراه با واژه‌های کلیدی در پایان مقاله.

 

 3- شیوه‌ی ارجاع و استناد

 3-1- ارجاع در متن مقاله

 پس از مطلب اقتباس شده، مستقیم یا غیر‌مستقیم (نام خانوادگی صاحب اثر، سال انتشار: شماره صفحه یا صفحات).

 یاد­آوری: در صورتی که اثر مورد استفاده به زبان فارسی ترجمه شده باشد، تاریخ انتشار اثر ترجمه شده، و در غیر این صورت تاریخ انتشار متن به زبان اصلی ذکر شود.

 

3-2- ارجاع در پایان مقاله

 فهرست منابع مورد استفاده در پایان مقاله به ترتیب الفبایی حرف اول نام خانوادگی نویسنده یا صاحب اثر، به شرح زیر تنظیم گردد:

 

 3-2-1- کتاب

 تألیف: نام خانوادگی نویسنده یا صاحب اثر، نام (سال انتشار)، عنوان کتاب، محل انتشار، مؤسسه‌ی انتشاراتی.

 ترجمه: نام خانوادگی نویسنده یا صاحب اثر، نام (سال انتشار)، عنوان کتاب، نام مترجم، محل انتشار، مؤسسه‌ی انتشاراتی (متن ترجمه شده).

 

3-2-2- مقاله

 مجلات: نام خانوادگی نویسنده، نام (سال انتشار)، عنوان مقاله، عنوان مجله، دوره، شماره، محل انتشار مجله، مؤسسه‌ی انتشاراتی.

 مجموعه مقالات: نام خانوادگی تدوین‌کننده مجموعه، نام (سال انتشار مجموعه)، عنوان مقاله، عنوان کتاب مجموعه مقالات، محل انتشار، مؤسسه‌ی انتشاراتی.

 

3-2-3- منابع اینترنتی

 نام خانوادگی نویسنده، نام (تاریخ انتشار در سایت مربوط)، عنوان اثر، نشانی سایت اینترنتی، تاریخ مراجعه کاربر به سایت مربوط.

 

 4- شرایط پذیرش مقاله

 4-1- مقاله متناسب با سیاست دو فصلنامه دانش و پژوهش حقوقی باشد.

 4-2- قبلا چاپ نشده و برای نشریات داخلی و خارجی فرستاده نشده باشد.

 4-3- مقالات رسیده توسط داوران مجله که به وسیله هیات تحریریه معین می‌شوند، مورد ارزیابی قرار گرفته و پذیرش نهایی منوط به موافقت هیات تحریریه دو فصلنامه دانش و پژوهش حقوقی است.

 4-4- هیات تحریریه مجله در ویرایش ادبی مقاله (بدون تغییر محتوایی) آزاد است.

 4-5- مسئولیت مطالب مقاله بر عهده‌ی نویسنده است و نظر نویسنده، ضرورتا بیانگر دیدگاه هیات تحریریه نیست.