شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر وقوع سرقت (مورد مطالعه: شهرستان بهبهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 استادیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر

10.22055/ajkrl.2019.15907

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت‌بندی عوامل وقوع سرقت در شهر بهبهان انجام شده است. روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی است و اطلاعات مورد نیاز پژوهش نیز با دو روش کتابخانهای و میدانی تهیه شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش شامل پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده است. سپس برای تحلیل داده‌های آماری از نرم‌افزار SPSS به روش خیدو یک متغیره برای آزمون فرضیه‌های پژوهش استفاده شده است. به نظر میرسد بین عوامل متعددی از جمله عوامل فردی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی و وقوع سرقت در شهر بهبهان رابطه وجود دارد همچنین به نظر می‌رسد برخی از این عوامل نسبت به بقیه مهم‌تر بوده و از اولویت بیشتری برخوردارند. یافته‌ها نشان داد که اولین و مهم‌ترین عامل مؤثر بر سرقت، نبود شرایط اشتغال و نابرابری در توزیع عادلانه امکانات، دومین عامل مهم، اعتیاد و سومین عامل مهم، مهاجرت به شهر بهبهان می‌باشد، و سایر عوامل به ترتیب اولویت عبارتند از: میزان حفاظت و سیستم‌های ضد سرقت، عدم گزارش جرم به مقامات قضایی و دادگستری، عدم آگاهی از قوانین، بیکاری، پایین بودن مشارکت مردمی، فقر، نبود پارکینگ کافی، وجود افراد شرور و سابقه‌دار در محل سکونت، نبود روشنایی کافی، طمع و زیاده‌خواهی، عادت و تفریح و سرگرمی، ضعف باورهای مذهبی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing the Factors Affecting the Occurrence of Theft (Case study: Behbahan City)

نویسندگان [English]

  • aazam dehghan 1
  • Arsalan Koosha 2
2 Assistant Professor of Law, Islamic Azad University, Bushehr Branch, Bushehr, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to identify and prioritize the causes of theft in Behbahan. The research method in the present study is descriptive-survey and the information required for the research has been prepared by both library and field methods. Data collection tools in this study include questionnaire, interview and observation. Then, to analyze the statistical data, SPSS software was used by univariate chi-square method to test the research hypotheses. There seems to be a relationship between several factors including personal, economic, social, cultural and environmental factors and the occurrence of robbery in the city of Behbahan. It also seems that some of these factors are more important than others and have more priority. Findings showed that the first and most important factor affecting theft, lack of employment conditions and inequality in the fair distribution of facilities, the second important factor is addiction and the third important factor is migration to Behbahan, and other factors are in order of priority: protection and Anti-theft systems, failure to report crime to judicial authorities, lack of awareness of laws, unemployment, low public participation, poverty, lack of adequate parking, the presence of vicious and experienced people in the residence, lack of adequate lighting, greed and extravagance, Habit and fun and entertainment, weakness of religious beliefs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theft
  • Factors affecting theft
  • Behbahan