سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

فرم اشتراک دوفصلنامه دانش و پژوهش حقوقی

 

مشخصات فردی

نام ونام خانوادگی:                                                                                رشته و گرایش:

شغل:                                                                                              میزان تحصیلات:

 

مشخصات موسسه

نام موسسه:......................................... اشتراک از شماره......... تا ......... تعداد هر شماره........

نشانی کامل:...........................................................................................................................

حق الاشتراک سالیانه ....... ریال می باشد و برای دانشجویان 50% تخفیف داده می شود.

قبل از ارسال مدارک به نکات زیر توجه فرمایید:

1-     ارسال کپی کارت دانشجویی برای دانشجویان الزامی است.

2-     آدرس پستی به صورت کامل و به همراه کد پستی ده رقمی ارسال گردد.

3-     لطفا وجه مورد نظر را به حساب جاری شماره 2177272205003 بانک ملی شعبه شهر دانشگاهی به نام وجوه مربوط به فروش نشریات علمی واریز و اصل رسید بانکی را به همراه این برگ به نشانی زیر ارسال فرمایید.

 

اهواز- دانشگاه شهید چمران- دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی- دفتر دوفصلنامه دانش و پژوهش حقوقی

کد پستی:6135743337  تلفن: 33362575 -061