تحلیل جرم آدم‌ربایی در فقه‌اسلامی و حقوق کیفری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز

2 استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز

3 دانشیار فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز

10.22055/ajkrl.2020.28783.1039

چکیده

احترام به آزادی و نکوهش سلب آن، در حقوق بین‌الملل و قوانین کشورها از جمله قوانین موضوعه ایران مورد اجماع است. آدم­ربایی تحت شرایطی می‌تواند به ‌عنوان بزه بین‌المللی و جرم سیاسی مورد بررسی قرار گیرد و ربودن افراد از مصادیق جرائم علیه آزادی تن اشخاص می‌باشد. در تعریف آدم‌ربایی و مجازات آن قانون‌گذار در ماده ۶۲۱ق.م.ا. (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) به طور دقیق به این جرم پرداخته است. هدف این پژوهش علاوه بر بررسی علل جرم‌شناختی ارتکاب این جرم و وضعیت قوانین موجود آن و همچنین بیان نظرات فقهی، به بررسی ارکان جرم آدم‌ربایی و جهات تشدید مجازات آن و همچنین تطبیق آن با جرائم مشابه می‌باشد. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که ماده ۶۲۱جوابگوی نیازهای حقوقی جامعه نمی‌باشد کاستی‌های فراوانی در آن مشاهده می‌شود که نیازمند بررسی جدی می‌باشد، پس می‌بایستی علاوه بر رفع ابهامات موجود توسط قانون‌گذار، با استفاده از اساتید و افراد متخصص در حوزه علم حقوق و اجتماع به بالا بردن سطح آگاهی افراد جامعه نسبت به جرم آدم‌ربایی اقدام شود. با توجه به اینکه قصد تجزیه و تحلیل عناصر تشکیل‌دهنده جرم و مسائل مرتبط با آن از دیدگاه حقوق کیفری و فقه اسلامی را داریم، روش تحقیق در این پژوهش روش توصیفی و تحلیلی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Crime of Kidnapping in Islamic Jurisprudence and Criminal Law of Iran

نویسندگان [English]

  • taher korooshavi 1
  • Khosro Neshan 2
  • Mohammad Hossein Ganji 3
1 M.A. in Theology & Islamic Teachings, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz
2 Assistant Professor of Theology & Islamic Teachings, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz
3 Associate Professor of Theology & Islamic Teachings, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz
چکیده [English]

Respect for freedom and condemnation of its deprivation are agreed upon in international law and the laws of countries, including the laws of Iran. Kidnapping can, under certain circumstances, be considered an international crime and a political crime, and the abduction of persons is an example of a crime against the freedom of the body. In the definition of kidnapping and its punishment, the legislator in Article 621 of the Penal Code. (Punishments and deterrent punishments) has dealt with this crime in detail. The purpose of this study, in addition to examining the criminological causes of committing this crime and the status of its existing laws, as well as expressing jurisprudential opinions, is to examine the elements of the crime of kidnapping and ways to intensify its punishment, as well as its matching to similar crimes. In the end, we came to the conclusion that Article 621 does not meet the legal needs of society. Raise the level of awareness of members of society about the crime of kidnapping. Considering that we intend to analyze the constituent elements of crime and related issues from the perspective of criminal law and Islamic jurisprudence, the research method in this research is descriptive and analytical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kidnapping
  • Punishment
  • corruption on earth
  • hostage taking
  • illegal seizure