بررسی خلأها و چالش‌های تعیین محل سکونت مشترک زوجین در حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترا مطالعات زنان دانشگاه ادیان و مذاهب قم، قم

10.22055/ajkrl.2020.27143.1024

چکیده

مطابق ماده­ی 1102 قانون مدنی به محض اینکه نکاح به طور صحیح واقع شد، آثار زوجیت بر این نکاح بار می­شود، این آثار به دوگروه تقسیم می­شوند: 1)روابط مالی زوجین 2)روابط غیر مالی زوجین. یکی از حقوق غیر مالی زوجین، سکونت مشترک زن و مرد است. قانون­گذار در ماده­1114 قانون مدنی اختیار تعیین محل سکونت را به­طور مطلق در اختیار مرد قرار داده، هرچند در ادامه­ی ماده مقرر گردیده است، در صورت توافق، زن حق انتخاب محل سکونت مشترک را دارد. در صورتی­که دادن اختیار مطلق تعیین محل سکونت به زوج در موارد اختلافات خانوادگی می‌تواند باعث به وجود آمدن مشکلاتی برای زوجه، همچنین تضییع حقوق او شود. بنابراین مقاله به بررسی خلأها و چالش‌های ماده 1114 قانون مدنی راجع به سکونت مشترک زوجین و احکام و آثار آن  می‌پردازد و این نتیجه به دست می­آید که از حقوق زوجیت برای زوجه حق درخواست مسکن مستقل می‌باشد. همچنین مقاله در پایان با توجه به آثار سوئی که از داشتن اختیار مطلق مرد در تعیین محل سکونت به­وجود می­آید، پیشنهاد می­دهد، تعیین محل سکونت مشترک زوجین با در نظر داشتن مصالح خانوادگی با توافق زوجین باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reviewing the Gaps and Challenges of Article 1114 of the Civil Code Regarding the Determination of Common Residence for Couples in the Legal System of Iran

نویسنده [English]

  • alasadat afghah
Phd Student in Women Studies, University of Religions and Denominations of Qom, Qom
چکیده [English]

Article 1102 of civil code stipulates: once the marriage is done in accuracy it is established parity relations between the parties and rights and obligations of spouses in front of each other. According to this Article, while the marriage is occurred in accuracy, the parity effects is included in the marriage. These effects are included two groups: 1) financial relations of couples 2) non-financial relations of couples. One of the non-financial right of spouses is the co-habitation of man and women. In article 1114 of civil code, the legislator absolutely put the determination of common location with man although it has been set at ongoing legal matter, in the case of agreement, women can choice join location. While it is given the absolute Authority of located determination to man in the cases of family disputes creates many problem and hardship wife. So, this article check joint residence couple and sentences, effects and gaps and it is concluded that the right to apply for independent housing is of the rights of the marital right for the wife. Also, in the end, considering the adverse effects that arise from the absolute authority of the man in determining the place of residence, it is suggested that the determination of the couple's joint residence should be with the consent of the couple, taking into account family interests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Common place for couples
  • Socialize good
  • Respect