الزامات حقوقی ثبت الکترونیکی اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای حقوق از فرانسه، عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه شاهد

چکیده

با ورود اجتناب ناپذیر به عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تنظیم بسیاری از اسناد و مدارک در فضای مجازی، " ثبت الکترونیکی" اسناد و مدارک نیز از ضروریات است. در این میان، تبیین شرایط تحقق سند رسمی الکترونیکی- با توجه به شرایط خاص رسمیت یافتن این اسناد در محیط واقعی و آثار و اعتبارات آن ها و جایگاه دفاتر اسناد رسمی در حقوق موضوعه ضروری می نماید. حال با توجه به سکوت قانو‌‌ن‌گذار در خصوص سند رسمی الکترونیکی، دراین مجال سعی شده است جهت رفع این خلاء قانونی و با تبیین شرایط اجرای ثبت الکترونیکی اسناد رسمی، با عنایت به اجرای ثبت الکترونیکی اسناد در اکثر کشورهای پیشرفته از جمله فرانسه، در صدد تسهیل بستری مناسب جهت به رسمیت شناختن سند رسمی الکترونیکی در ایران برآییم. از این رو، پس از بررسی ماهیت ثبت الکترونیکی اسناد، به جایگاه سندرسمی الکترونیکی در حقوق کشورمان در قیاس با حقوق فرانسه می پردازیم. در نهایت، مقتضیات سند رسمی الکترونیکی را در دو عامل خلاصه نموده که اولین عامل، استفاده سردفتر از امضای الکترونیکی مطمئن در تنظیم سند رسمی و عامل دوم، ذخیره سازی اسناد رسمی الکترونیکی در بایگانی الکترونیکی مرکزی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal requirement of electronic registration of notarial document in Iran and France Law

نویسندگان [English]

  • ghasem khademrazavi 1
  • fatemeh shafiei 2
چکیده [English]

     By the inevitable advent of Information and Communications Technology (ICT) and setting of deeds in cyberspace, "Electronic Registration" of deeds is also essential. Meanwhile, it is necessary to show the realization conditions of electronic notarial document in regarding to special condition to be validity in the real environment and its impacts, and the place of notary public's office in the statute. With regard to the silence of legislator in the field of electronic notarial document, there is an effort to removing the legal gap through explaining the condition of enforcement of electronic registered deeds in the developed countries such as France and to make official electronic notary. The paper discusses the concepts and overview of deed then a comparative study is conducted on the nature of and the position of the electronic registration of deeds under Iran and French law. In conclusion, the legal requirements of electronic deed are two factors including applying electronic signature by a Notary and saving the electronic deeds in a central electronic archive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic official deed
  • Electronic registration of deeds
  • saving electronic deeds
  • Secure