دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-164 
3. ماهیت جرم

صفحه 55-76

10.22055/ajkrl.2018.14008

طیبه فعال؛ محمدهادی صادقی