دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-171 
4. منشا و مشروعیت امارات قضایی

صفحه 87-106

میثم دوستی؛ روح اله دهقانی؛ عبالحسین رضایی راد؛ سیدحسین آل طاها