دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-266 
6. اماره قانونی در حقوق کیفری

صفحه 143-181

بهنام اکبری؛ حامد انصاری مقدم