دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-202 
2. جرایم علیه خانواده، چالش‌ها و راهکارها

صفحه 34-62

عبدالحسین رضایی راد؛ سهیلا صحرانشین سامانی