نویسنده = انصاری مقدم، حامد
تعداد مقالات: 1
1. اماره قانونی در حقوق کیفری

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 143-181

بهنام اکبری؛ حامد انصاری مقدم