تأثیر انحلال مؤسسه بیمه بر پروانه بیمه‌گری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

2 کارشناس‌ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید چمران اهواز و وکیل پایه یک دادگستری، اهواز

چکیده

برای انجام عملیات بیمه و ثبت مؤسسات بیمه، اخذ پروانه بیمه‌گری ضروری است. با شروع به عملیات بیمه‌ای ممکن است مؤسسه بیمه منحل شود. انحلال مؤسسات بیمه که در قالب شرکت سهامی عام تشکیل می‌شوند تابع قوانین تأسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری مصوب 1350 و لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 می‌باشد. انحلال مؤسسه، به نحوی پروانه بیمه‌گری را از اعتبار می‌اندازد؛ در انحلال به موجب ماده 199 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، به دلیل این‌که تا خاتمه تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور تصفیه باقی است، این پروانه تا ختم عملیات تصفیه معتبر و پس از آن به علتازبینرفتنشخصیتحقوقیمؤسسه،ازاعتبارمی‌افتد،امادرانحلالبهدلیل ورشکستگی، قبل از صدور حکم ورشکستگی، توسط بیمه مرکزی، پروانه باطل می‌گردد. در انحلال به دلیل ادغام و تجزیه، مرجع اجازه‌دهنده ادغام و تجزیة همزمان با اجازه انجام این امور، به لغو پروانه سابق اقدام می‌نماید. ابطال پروانه در کلیه عملیات بیمه‌ای نیز از موارد انحلال مؤسسه است که در این صورت کلیه حقوق و تعهدات مؤسسه به شرکت سهامی بیمه‌ایران انتقال می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Insurance Dissolution on the Insurance License

نویسندگان [English]

  • Pedjman Mohammadi 1
  • Nahid Bani Rashid 2
1 Professor of Law, Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran
2 M.A. in Private Law, Shahid Chamran University of Ahvaz and Attorney at Law, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

In order to doing insurance activities and registration the insurance institutions, getting assurance license is necessary. It's probable that with starting of these activities, the insurance institution break up. Breaking up of these institutions that are in the form of joint stock partnerships, it follows from central insurance institute formation Act 1350 and the amendment bill part of trade Act 1347. The license of assurance being invalid with breaking up of institute. In breaking up according to the article 199 of the amendment bill part of trade act 1347, the license of assurance until termination the juristic personality is valid and after that is invalid, because until termination, the institute has juristic personality. But in breaking up due to bankruptcy of insurer, the license of insurance be invalid (declared invalid) by central insurance organization, before of passing verdict of bankruptcy. When breaking up occurs because of fusion and scission, the reference official that author fusion and scission, at the same time of authoring, revoked the license of assurance. Revocation of license of assurance in all insurance activities is one of the breaking up causes of the institution, that in this situation, all of the rights and promises of the institute will transfer to the Iran insurance company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insurance Institution
  • Insurance License
  • Institution breaking up
  • Effect of breaking up
  • Revocation of License