نوآوری‌های آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درباره حقوق دفاعی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

2 استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

3 کارشناس‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

حقوق دفاعی متهم از مباحثی است که مربوط به حقوق بشر می‌باشد و ذهن قانون‌گذاران و اجرا کنندگان عدالت را به خود مشغول کرده است. در این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای برآنیم تا نوآوری‌هائی که قانون‌گذار در رابطه با حقوق دفاعی متهم در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پیش‌بینی کرده را بررسی کنیم. قانون‌گذار در این قانون با به کارگیری الگوهای دادرسی عادلانه و با هدف تأمین امکانات برابر برای طرفین دعوی، تحولاتی را در مرحلة تحقیقات مقدماتی جهت حفظ حقوق متهم پیش‌بینی کرده است. حقوقی همچون: حق متهم بر تشکیل پروندة شخصیت، حق متهم مبنی بر تماس با خانواده و حقوق دفاعی متهم مانند: حق داشتن وکیل و تفهیم آن، اخذ آخرین دفاع و حق سکوت. در این مقاله این حقوق مورد واکاوی و نقد قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Innovation Criminal Procedure Act of 1392 Regarding the Rights of the Accused and Defense in Preliminary Inquiry

نویسندگان [English]

  • Rajab Goldust Juybari 1
  • Ali Reza Mirkamali 2
  • Zhale Ghabli 3
1 Associate Professor of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 M.A. in Criminal Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The defendant's defense rights are related to human rights issues and the minds of legislators and enforcers is justice. In this research, we use a descriptive-analytical method and using bibliographic sources to examine the innovations that the legislator has foreseen in relation to the defense rights charged in the Code of Criminal Procedure Act of 1392. In this law, the legislator uses fair trial patterns and aims to provide equal opportunities for the parties to the lawsuit, has anticipated developments in the preliminary investigation phase to protect the rights of the accused. Legal rights such as: the right of the accused to file a person's case, the defendant's right to contact the family and the defendant's rights of defense, such as: the right to have a lawyer and to arraign and obtains the last defense and the right to remain silent. In this article, these rights are looked at and criticized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accused
  • Rights of the accused
  • Defense rights
  • Defense rights of the accused
  • Fair trial