هارت و کاربرد فلسفه‌ی تحلیلی در تفسیر حقوقی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیارگروه حقوق دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده

تفسیر مهم­ترین ابزار و مشغولیت حقوق­دانان در قلمرو دانش حقوق تلقی می­شود. ارتقای روش‌های تفسیر حقوقی نیازمند مددگیری از دانش­های زبانی جدید است. این مقاله در صدد است که با تشریح روش هارت در به‌کارگیری فلسفه‌ی تحلیلی، توانایی و کاربرد این رهیافت فلسفی را در ابهام­زدایی از واژه­های مبهم و عام حقوقی نشان دهد. هارت با به­کارگیری فلسفه‌ی تحلیلی، از مفهوم قاعده‌ی حقوقی "قانون" ابهام‌زدایی نموده است. فلسفه‌ی تحلیلی که هدفش مطالعه‌ی دقیق و موشکافانه‌ی مفاهیم است مهم­ترین حوزه‌ی فلسفه‌ورزی در نیمه‌ی دوم قرن بیستم در دنیای انگلیسی زبان به شمار می‌رود. هارت به‌عنوان یکی از این فلاسفه، از این روش در تحلیل مفهوم قانون بهره برده و توانایی این روش را برای تفسیر حقوقی و مباحث فلسفه‌ی حقوق آشکار نموده است. در این تحقیق چگونگی تعریف جامع و مانع واژه‌ها، کاهش ابهام حقوقی، پیرایش زبان حقوقی با رجوع به روش هارت تشریح شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

H. L. A. Hart and Application of Analytical Philosophy in Legal Interpretation

نویسنده [English]

  • gholamhassan mazarei
چکیده [English]

Interpretation is the principal tool in legal studies. In order to promotion methods interpretation methods it is necessary to get help from modern linguistic sciences. The studies available on Hart’s method in the “concept of law” advocate efficiency of analytical philosophy to clarify ambiguous legal concepts. Analytical philosophy, the principal field in philosophic practice in the second half of the twentieth century in Anglo Saxon world, pursues exact and astute analysis of concepts. Hart as analytic philosopher uses this method for analysing concept of law to reveal efficiency of this philosophy for legal interpretation and jurisprudence. In this article, an investigation is done to pinpoint a comprehensive definition of law and jurisprudence in terms of Hart's model. In particular the ability of this approach in the interpretation of law and jurisprudence based on Hart's method in the "concept of law", inclusive and exclusive definition, clarifying ambiguous legal words and correction legal language based on Hart's method are elaborated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analytical philosophy
  • Linguistic philosophy
  • H.A.L Hart
  • Concept of law
  • Analysis concepts
  • Legal ambiguity