ماهیت حقوقی ورقه‌ی امتحان و آثار مترتب بر آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیارفقه و حقوق اسلامی دانشگاه سمنان

چکیده

همه‌ی آن‌چه در این نوشته میآید این است که: "ماهیت ورقه‌ی امتحان چیست و چه آثاری بر آن مترتب خواهد بود"؟: رابطه‌ی دانشجو با آن‌چه به‌عنوان تلاش فکری خود به ارزیابی مینهد چه رابطه‌ای است.؟ آیا حق دارد در مقام تردید نسبت به امتیاز یا به اصطلاح نمره‌ای که در ورقه دادهاند درخواست "دیدن ورقه" خود را داشته باشد؟ آیا استاد میتواند او را از این حق محروم کند؟ آیا میتوان به دانشجو وعید داد که اگر اعتراض وارد نباشد چند نمره‌ای از نمره داده شده در ورقه کاسته خواهد شد؟ این نوشته میخواهد نشان دهد ورقه‌ی امتحان، هرچند در نگاه نخستین به "برگی در آغوش تندباد" می‌ماند که به هر سویش خواهد میافکند؛ خود یک «سند» است؛ سندی با همه‌ی ویژگی‌ها و قدرت و اعتبار و تبعات و آثار هر سند دیگر.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Exam Paper with your Answers:A Forgotten Document

نویسنده [English]

  • mostafa jabbari
چکیده [English]

All students know what it means to take an exam; it is the same old, sad story of sitting and then keep worrying about the exam paper and the answers you have written on it, facing the dilemma of whether to make an objection or not to your exam result, not being certain whether you actually have the right to see your graded paper or not, and then finally waiting for the teacher’s final say which is at times accompanied by the fear of losing even more marks when a teacher threatens to deduct some, if your grade is the same after he has taken time to look at your paper again.
All this research paper intends to accomplish is to show that although at first glance the exam paper with your answers on it looks like “a helpless leaf in the wind” which can carry it to anywhere it wishes, it is actually a DOCUMENT; one with all the features, power, validity and lasting influences and implications of every other document.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Document
  • Official document
  • Unofficial document
  • The graded exam paper
  • The right to object to the obtained grade on the exam