ضرورت قهری دانستن ضمان درک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده

قواعد حقوقی با هدف تنظیم روابط اجتماعی و برقراری تعادل میان حقوق و تکالیف افراد مختلف وضع می­شوند.  ابزارهای قانون­گذار برای نیل به این هدف متعدد است.  گاهی افراد را به اجرای قرارداد خویش ملزم می­سازد و هرگاه اجرای این قرارداد منتفی شود، متخلف به جبران خسارات وارده برطرف مقابل، اجبار می­گردد.  برخی اوقات، قرارداد معتبری در میان نیست ولی ضرری وارد شده است.  در این موارد، ضمانت اجرای مسئولیت غیرقراردادی اعم از مسئولیت مدنی و کیفری مطرح می­شود.  شرایط تحقق، قلمرو، اثبات و استثنائات هر یک از این مسئولیت­ها، در بسیاری از مصادیق، از دیگر موارد متفاوت است، به همین جهت، تشخیص این که مسئولیت حقوقی یک رفتار، کدام مورد است، اهمیت زیادی در برقراری عدالت و تنظیم روابط حقوقی افراد مرتبط دارد.  یکی از مواردی که تعیین مبنای مسئولیت آن، محل اختلاف است، "ضمان درک" می­باشد.  در این تحقیق، با استدلال نتیجه­گیری می­شود که "ضمان درک" نوعی مسئولیت مدنی غیرقراردادی یا قهری است. هم­چنین در نتیجه­گیری، این ذهنیت القاء شده و نادرست مبنی بر این­که "ضمان درک" با اعتبار عقد قابل جمع نیست، تصحیح می­شود و پس از اعلام اینکه "رد کردن معامله فضولی از سوی مالک" شرط تحقق ضمان درک نیست، حذف یا حداقل اصلاح مواد قانون مدنی در باب "ضمان درک"، پیشنهاد می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tortious basis of non ownership Liability ("Zamane Darak")

نویسنده [English]

  • pejman mohammadi
چکیده [English]

Legal rules have ratified in order to formulate social relations and create a balance between Rights and dutied of different indivisuals. Lagislature use Multiple tools for reaching this purpose. Sometimes obligate persons to enforce their promise And if the enforcement of contract was failed, defaulter will be compulse to pay compensation to other party. Sometimes without a valid contract, there is a Loss. In this cases, non contract liability sanction, whether civil/criminal responsibility, will be run. Conditions, scopes, proving and exemptions for establishing these responsibilities differ from others. For this reason, distinguishing that what legal Liability for an action is, has a great significance in settelment of the justice and formulation of the legal Relations for people. One of the subjects that have different opinions on determination basis of Responsibility is "Zaman-e- Darak (Liability of non ownership). Legal studies Journal of Shiraz University (No, 1, Volume 2- spring- summer 2010) has published an Article under cubic "Tort or Contract responsibility emerging from zamane darak" that some subjects has Wrote in it, is outlined critically. Therefore, with a view to matters has dealed with in previeus paper, Reasoningly proved that "Zaman- e- darak" is a kind of Automatic/ tortious civil Responsibility. Also finally, this propose that is After Declare that "refusal of unauthorized contract by owner" is not a clause for creation of non ownership liability, at least, some Amendments in Articles of civil code in regarding to that liability must be done or omitting some of them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • responsibility of non ownership
  • unauthorised contract
  • unauthorised person
  • principal
  • non contract civil responsibility