بررسی نقش قانون تفکیک و افراز در ساختار فیزیکی شهر یزد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه شهیدچمران اهواز

2 دانشجوی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده

    شهرها به عنوان شکلِ غالب سکونت­گاه­های انسانی و جایگاه توسعه، رشد موجود را با زمین و ساختمان­ها نمایان می­سازد.  مسئله تفکیک و افراز از اهم مسایل شهری و شهرسازی و پایه و اساس رشد موزون شهر و اجرای طرح­های شهری می‌باشد.  باتوجهبهحساسبودن بعضیازاراضیکهمستقیماًدرشکلآیندهشهرتاثیرمی­گذارد،ماننداراضیاطرافشهرکه مستقیماًموردبورسبازیزمینقرار  می­گیرند دخلوتصرفدرایناراضی،صدماتجبرانناپذیریرا برپیکرشهرهاواردمی­سازد؛ که پژوهش حاضر با ماهیت کاربردیتوسعه­ای و با ترکیبی از روشهای توصیفی، اسنادی و تحلیلی، اطلاعات و داده‌های را در رابطه با قانون تفکیک و افراز در شهر یزد مورد تجزیه و تحلیل قرار داده که نتایج نشان می­دهد، رهاسازی زمین در محلات، تکه پاره بودن اراضی در نتیجه تفکیک و افراز و در پی آن خود قانون تفکیک و افراز در اثر کهنگی و مشخص نبودن بعضی از اصول موجب سردرگمی سازمان­ها و سود جویی زمین خواران گردیده که اثرات آن بر نامنظم بودن شکل و ساختار شهر در محلات و همچنین فاصله افتادن بین اراضی و محلات می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analyze the Law Subdivision and Partitioning in Structure Yazd city

نویسندگان [English]

  • masoud safaeepour 1
  • elyas mavedat 2
چکیده [English]

Cities as the dominant form of human settlements and positions are developed the predominant form of settlement, the development of land and buildings within its highlight. Separate the important issues in urban areas and urban and harmonious foundation for the growth of cities and the implementation of the master plan and detailed plan. However, the outcome of law enforcement, the gradual evolution and transformation of places, landscapes and spatial phenomena - space is an important factor in the formation of living space. One approach for spatial order, preventing the uncontrolled growth of the city and deal with the loss of land for partition and separate law practices in the areas of the city Some of the important areas that directly affect the city's future The gardens and agricultural lands that directly affect the life of the city and manipulating the land, causing irreparable damage to the structure makes cities Nature of applied research – development With a combination of methods, descriptive and analytical documents Information and data in relation to By law, separation and partition the city has been analyzed and the results show that Land release areas, Torn piece of land as a result of separation and partitioning And following their separation and partitioning of the aging and lack some of the basics Opportunistic real estate agencies and banks are confusing The effects were irregular in shape and structure of neighborhoods and communities is being away from land.

کلیدواژه‌ها [English]

  • law subdivision
  • partition
  • city structure
  • Yazd city