تحلیل اقتصادی مبانی مسئولیت مدنی در حوادث دو جانبه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق اقتصادی

2 دانشجوی ارشد حقوق اقتصادی

چکیده

قواعد مسئولیت مدنی از دیدگاه‌های گوناگونی به چالش کشیده شده است؛ در این نوشتار این قواعد از دیدگاه تحلیل اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است.  از منظر تحلیل اقتصادی قواعد و نهادهای حقوقی باید کارایی داشته باشد، قاعده مسئولیت در صورتی کارایی دارد که هزینه‌های اجتماعی را کاهش داده و تا حد امکان از وقوع حادثه جلوگیری نماید.  در اینجا کارایی قاعده مسئولیت محض، تقصیر و شقوق مختلف آن دو بر اساس نظریه بازی و دیدگاه اقتصادی استاندارد تولید (دیدگاه نئوکلاسیک) بررسی گردیده است.  شایان توجه است که مقاله حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی نوشته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Analysis of Civil Responsibility in Mutual Events

نویسندگان [English]

  • reza khodkar 1
  • parviz rahmati 2
چکیده [English]

Civil liability rules are challenged by different point of views; in present paper these rules are discussed from the perspective of economic analysis.This perspective says that Legal rules and institutions must be efficient. The liability rule is efficient if it reduces the social costs and prevents the accident as much as possible.In this paper efficiency of strictliability rule, the fault and different divisions of both are studies from the viewpoints of Game theory and standard economic production (Neo-classical viewpoint).

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic analysis
  • game theory
  • standard economic production perspective
  • strict liability
  • fault