آسیب‌شناسی تخلفات موضوع کمیسیون‌های ماده 100 قانون شهرداری بر اساس یافته‌های تطبیقی از کلان شهرهای ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهیدچمران اهواز

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده

تخلف ساخت و ساز شهری از ضوابط و استانداردهای کیفی، فنی و شهرسازی در شهرهای ایران واقعیتی است ریشه‌دار و در عین حال گسترده که همسو با رشد شهرنشینی و افزایش تقاضای موثر در صنعت ساخت و ساز، به گونه‌ای تصاعدی در حال افزایش است. این قانون گریزی ساختمانی دیر زمانی است در کلانشهر‌های مواجه با محدودیت فضایی، عینیت بیش‌تری نیز یافته است. در تهران بنا بر آمار ارایه شده از اداره‌ی کل کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری در سال 1391، به‌طور متوسط از هر 100 واحد نوساز، حدود 15 واحد با خلافی مواجه بوده، در کلانشهر مشهد به ازای 31070 پروانه صادر شده در 6 سال منتهی به 1391، 7265 مورد تخلف صورت گرفته که بیش‌ترین آن، خلافی تراکم ساختمانی بوده است. در کلانشهر اصفهان و در سال 1391،۱۱هزار و ۳۶پرونده‌ی تخلف به کمیسیون ماده‌ی صد شهرداری ارسال شده است. بر اساس آمار موجود در خصوص جرایم کمیسیون ماده‌ی 100 شهرداری کلانشهرهای کشور، قم و شیراز کم‌ترین و مشهد بیش‌ترین درصد وصولی یک ساله خود را بر جرایم ساختمانی این کمیسیون به‌دست آورده‌اند. برخورد و راه حل یابی برای مدیریت تخلفات ساخت و ساز‌های شهری، پیش از اعمال روش‌های قهری و در قالب ریشه‌یابی علل بروز و پیامدهای ناشی از آن با توجه به یافته‌های موجود از کلانشهرهای ایران طی سال‌های اخیر هدف نوشتار پیش رو می‌باشد. روش منتخب پژوهش، ترکیبی (پیمایشی- اسنادی) می‌باشد و پس از تحلیل تطبیقی آماری داده‌های کمی، نتایج با بهره‌گیری از روش تحلیل آرا کارشناسان شهرداری و سازمان مسکن و شهرسازی در شهرهای مذکور استخراج و تفسیر شده‌اند. یافته‌های این پ‍ژوهش حاکی از این واقعیت می‌باشند که ناسازگاری ضوابط با واقعیات‏ جامعه، ضعف سیستم نظارت و کنترل، عدم شفافیت قوانین و مقررات از جمله عوامل و موانع اجرایی ضوابط شهرسازی هستند که در بروز تخلفاتی ساختمانی موثرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Violations Included in Commissions (Article 100) of Municipality Act based on Comparative Results in Iranian Mega Cities

نویسندگان [English]

  • mostafa mohammadi 1
  • jafar saeedi 2
چکیده [English]

The urban construction' violation of regulations and standards of quality, technical and urban planning in Iranian cities is rooted fact, that's rising progressively in line with growing of urbanization and increasing effective demand in the construction industry. This Illegality of building in metropolises with space restrictions, have more objectivity for long time. In Tehran, according to statistics provided by the administration of hundred commission of Municipality Act, by average of 100 new units, 15 units were excited with violation in 1390. Also in Mashhad metropolis for 31070 building permit issued since 1385 to 1391, most of its 7265 infringement was the case of building density. Furthermore in Esfahan metropolis, in 1391, 11036 cases of infringement have been brought in commissions (article 100) of Municipality. According to available statistics concerning infringements was referred to commissions (article 100) of Municipality in whole of country, Shiraz and Qom have minimum and Mashhad has maximum earning from receipt of the commission on construction infringement in one year. The aim of this paper is to find solution for the management of infringement of urban construction before applying coercive methods and in the form of knowing the causes and the consequences of it, according to the data finding of the metropolises of Iran in recent years. Synthesis method (survey and documentary) is selected for research. After the comparative statistical analysis of quantitative data, results will be interpreted by method in which the awards ofexperts of Municipality and Housing & Urbanizatio Organizatio ar analyzed. The findings of this study show that the executive factors an obstacles of urbanization' regulations which are effective in building infractions are following:
Incompatibility of regulations with the realities of society
Weaknesses of monitoring and controlling system
Lack of laws and regulations transparency

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commissions (article 100) of Municipality Act
  • metropolises of Iran
  • building infractions
  • Analysis of building infractions