کلیدواژه‌ها = ورشکستگی
تعداد مقالات: 2
2. بازسازی وضعیت ورشکسته در حقوق ایران و قواعد راهنمای حقوق ورشکستگی آنسیترال

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 63-90

کورش کاویانی؛ جاوید فرزانه