نویسنده = فاطمه شفیعی
تعداد مقالات: 1
1. الزامات حقوقی ثبت الکترونیکی اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 75-98

10.22055/ajkrl.2014.11812

قاسم خادم رضوی؛ فاطمه شفیعی